0 Items

Tipus d'immoble: Solar industrial

Preu venta: 1.200.000€

Superfície considerada: 3000 m2

Comarca: Baix Llobregat

Terme municipal: Viladecans

Sector: Ca'n Alemany

Altura lliure en planta baixa (aprox.): 15

Immoble apte: Indústria i magatzem

Amb subministraments: No

Superfície edificable: 6660

Parcel·la mínima: 1000

Característiques:

Article 31. Determinacions particulars per a la zona industrial del Parc productiu, clau 22pp3
1. Els sistema d’ordenació d’aquesta zona correspon al de volumetria específica .
2. Condicions d’ús:
Ús principal:
- Ús industrial. S’exclouen d’aquest ús industrial les activitats vinculades a la
logística establertes en l’article 280.1.2n. de les normes urbanístiques del
PGM, és a dir, els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució
de productes, amb exclusiu subministrament a detallistes, majoristes,
instal·ladors fabricants o distribuïdors o sense servei de venda directa.
Ús compatible:
- Ús d’oficines.
- Ús residencial-hoteler, incloent el recreatiu restringit a l’ús de restauració.
Els usos compatibles d’aquesta zona es limiten al 30% de l’edificabilitat de la
parcel·la, vinculats a l’activitat principal. El còmput de la superfície de sostre
d’aquests usos de diferents parcel·les es podrà acumular en una de sola, sempre
que es disposi de l’autorització i renúncia corresponent dels propietaris de les
parcel·les que deixin de gaudir dels usos. Es podrà destinar tot el sostre d’aquesta
zona als usos comercials i d’oficines sempre que es tramiti un pla especial a tal
efecte.

3. Condicions d’edificabilitat:

L’edificabilitat neta màxima de la parcel·la serà de 1,100 m² sostre/m² sòl.

4. Condicions de divisió de sòl:

Parcel·la mínima: 1.000 m²

Front mínim: 20 m

5. Ocupació de la parcel·la:

Normes urbanístiques Pàgina 75

Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector industrial PPU-01 Ca n’Alemany. Viladecans, Baix Llobregat

Maig 2012

- En planta soterrani 100%

- En la resta de plantes la que surti de respectar les separacions mínimes establertes

en l’apartat següent.

6. Separacions mínimes:

La separació mínima de l’edificació serà de 7,5 m a vials i 3 m a la part posterior de

parcel·la i a separacions de zones.

7. Pla de referència:

El pla de referència se situarà a la cota mitja de les rasants màxima i mínima dels

carrers que envolten la parcel·la.

8. Altura reguladora màxima:

L’alçada reguladora màxima de l’edificació s’estableix en 15 metres. Per sobre

d’aquesta alçada s’admetrà un volum per parcel·la que podrà arribar fins a 24 m

(aquest volum singular no podrà ocupar una superfície superior al 50% de la planta

tipus de l’edificació).

9. Nombre màxim de plantes:

Es permet PB + 2 plantes pis. Per sobre d’aquest nombre de plantes s’admetrà un

volum de parcel·la que podrà arribar fins a PB+5 plantes pis.

10. Alçada lliure o útil:

Planta baixa: mínim 3,5 m.

Planta pis: mínim 2,6 m. Podrà ser reduïda fins a 2,20 m en passadissos i serveis.

Planta soterrani: mínim 2,50 m.

11. Edificacions auxiliars:

Les construccions auxiliars o annexes, independents de la principal, s’admeten sempre

que no superin el percentatge màxim d’ocupació i l’índex d’edificabilitat establert.

Aquestes construccions es podran alinear amb el front viari de la parcel·la, respectant

la resta de separacions mínimes a límits establerts en aquestes ordenances.

12. Condicions de la qualitat del paisatge privat de les edificacions:

a) Projecte unitari:

La totalitat de l’edificabilitat permesa es definirà sempre mitjançant un projecte

arquitectònic únic, amb independència de la seva possible construcció per fases. El

projecte d’edificació serà unitari i definirà les dimensions, formes, elements

estructurals, tancaments i acabats del conjunt a edificar, així com el destí dels

espais lliures de parcel·la.

b) Tancaments i proteccions:

Les tanques de la parcel·la, ja sigui a carrer o espai públic, hauran de ser

metàl·liques o vegetals amb una alçada màxima de 3,00 m. Quan es tracti de

separacions entre veïns, la tanca podrà ser massissa fins una alçada màxima de

3,00 m.

Mitjançant una ordenació específica es podran establir condicions relatives als

materials i acabats d’aquestes diferents tipus de tanques calades i massisses.

c) Ordenació de l’espai lliure a l’entorn de l’edificació:

Els espais lliures de les parcel·les, podran ser utilitzats per aparcament descobert i

espais de càrrega i descàrrega. No s’admet l’emmagatzematge de productes a

l’aire lliure en aquest espai.

Els espais privats que restin lliures d’edificació, seran convenientment tractats, de

forma unitària amb el corresponent projecte d’edificació i, per tant, seran inclosos

Pàgina 76 Normes urbanístiques

Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector industrial PPU-01 Ca n’Alemany. Viladecans, Baix Llobregat.

Maig 2012

en aquest. El seus acabats mantindran igualment una coherència i una integració

amb el sòl públic del seu entorn al que complementen.

En general, el caràcter del tractament d’aquests espais lliures, haurà de ser

sensible als termes vinculats a sostenibilitat i, per això:

- Es procurarà i prioritzarà els tractaments tous d’aquests espais, que permetin la

filtració de les aigües pluvials al subsòl. Es procurarà la creació d’espais de

laminació i/o acumulació d’aigua de pluja en parcel·la privada.

- Seran enjardinats utilitzant, de forma preferent, espècies vegetals autòctones i

afins a l’àmbit en que ens trobem.

- L’aigua que aquests espais requereixen s’obtindrà, prioritàriament, de recuperar i

emmagatzemar les aigües pluvials.

- Els projectes de jardineria s’hauran de presentar conjuntament amb el de

l’edificació.

d) Tractament de façanes:

La coronació serà horitzontal i única per a totes les edificacions del mateix volum,

així com per naus en filera. No s’admetrà la col·locació d’elements de recollida i

evacuació d’aigües de coberta, així com d’altres instal·lacions o canalitzacions

sobreposades. No es permet la col·locació a façana d’instal·lacions o equips de

climatització i/o antenes. L’acabat de totes les façanes serà llis i definirà

volumetries simples. No s’admetran tractaments d’obra vista i els materials de

façana seran, preferentment, xapa metàl·lica, formigó prefabricat o vidre.

El projecte arquitectònic incorporarà criteris constructius, materials de construcció i

aplicació de colors que permetin una arquitectura de qualitat i integrada en relació

al conjunt del municipi.

e) Publicitat i retolació

Els rètols hauran de ser fets amb materials inalterables, i es col·locaran en el quart

superior horitzontal del pla de façana, sense ultrapassar els límits d’aquesta. La

mida màxima del rètol o logotip serà igual o inferior al 8 % del pla de façana on

estigui col·locat. En tot cas, caldrà el corresponent permís municipal.

Així mateix, el tractament dels rètols serà homogeni per a les naus resultants de la

possible compartimentació, el disseny dels quals s’especificarà en els diferents

projectes de l’edificació.

f) Nombre màxim d’establiments

El nombre màxim d’establiments per parcel·la serà igual o menor que el resultat de

dividir la superfície de la parcel·la per la superfície de la parcel·la mínima de la

zona, amb l’excepció de l’establiment de relatiu a les cobertes per a l’obtenció

d’energia fotovoltaica o alternatives.

13. Condicions respecte la mobilitat i l’aparcament:

S’haurà de donar compliment al Decret 344/2006, de 19.9.2006

Les dades proporcionades són aproximades, a títol orientatiu.

Li interessa? li truquem

Trobi altres productes